Personuppgiftspolicy

EkstraPoint vidarebefordrar inte personuppgifter om dig till våra samarbetspartner, såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till det. Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Denne erklæringen gir deg detaljerte opplysninger om vern av dine personopplysninger av Reward Group ApS, Hellerupvej 8, 2900 Hellerup, Danmark, CVR. 38896083 (“vi”).

Vi ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvariga via våra olika varumärken, bl.a. EkstraPoint, för behandlingen av dina personuppgifter i samband med våra aktiviteter. Syftet med denna policy är att informera dig om vilka personuppgifter rörande dig som vi använder, varför vi använder och delar sådana uppgifter, hur länge vi lagrar dem och hur du kan hävda dina rättigheter.

Vid behov kan du få veta mer när du kontaktar oss om en viss produkt eller en viss tjänst.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDER VI OM DIG?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt i samband med våra aktiviteter och för att kunna erbjuda individualiserade produkter och tjänster av hög kvalitet.

Vi kan samla in olika slags personuppgifter om dig, bl.a.:

 • identifieringsuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum, IP-adress)
 • kontaktuppgifter (t.ex. postadress och e-postadress, telefonnummer)
 • uppgifter som rör din användning av våra produkter och tjänster i samband med transaktionsuppgifter, bl.a. spelaktivitet hos våra samarbetspartner, samt transaktioner på vår Ekstrapoint-webbplats.

2. VARFÖR OCH PÅ VILKEN GRUND ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

a. För att uppfylla ett avtal med dig eller vidta åtgärder innan ett avtal sluts

Vi använder dina personuppgifter för att ingå och uppfylla våra avtal, bl.a. för att:

 • ge dig information om våra produkter och tjänster
 • hjälpa dig och besvara dina förfrågningar
 • bedöma om vi kan erbjuda dig en produkt eller en tjänst och på vilka villkor.

b. För att uppfylla vårt berättigade intresse

Vi använder oss av dina personuppgifter för att använda och utveckla våra produkter eller tjänster, för att förbättra vår riskhantering och hävda våra juridiska rättigheter, bl.a.:

 • för att förebygga bedrägerier
 • för IT-styrning, bl.a. hantering av infrastruktur (t.ex. gemensamma plattformar) samt verksamhetens kontinuitet och IT-säkerhet
 • för att skapa individuella statistiska modeller som bygger på analys av transaktionerna, t.ex. för att hjälpa dig att optimera vår kreditbedömning
 • för att skapa aggregerad statistik, tester och modeller för forskning och utveckling för att förbättra befintliga produkter och tjänster eller skapa nya
 • för att individualisera våra erbjudanden till dig och från andra samarbetspartner genom:
  • att förbättra kvaliteten på våra produkter eller tjänster
  • reklamprodukter eller tjänster som matchar din situation och profil.

 

Det målet når vi genom att:

 • segmentera våra kundprospekt och kunder
 • analysera dina vanor och preferenser i de olika kanalerna (e-post eller meddelanden, besök på vår webbplats osv.)
 • matcha de produkter eller tjänster som du redan har eller använder med andra uppgifter som vi har om dig.

c. För att respektera ditt val om vi har bett om ditt samtycke till en konkret behandling

I vissa fall måste vi ha ditt samtycke för att behandla dina uppgifter, t.ex.:

 • om vi behöver behandla uppgifterna ytterligare för andra syften än dem som nämns ovan i avsnitt 3 så informerar vi dig och, om så krävs, så inhämtar vi ditt samtycke.

3. VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

För att nå de syften vi nämnde ovan lämnar vi bara ut dina personuppgifter till:

 • tjänsteleverantörer som utför tjänster på vårt uppdrag
 • oberoende agenter, mäklare och förmedlare
 • kommersiella partner
 • rättsvårdande myndigheter, statliga organ eller offentliga institutioner på begäran och i den omfattning som lagen tillåter.

Genom att gå in på denna sponsor accepterar jag att ta emot unika spelbjudande, låneerbjudanden och andra spännande erbjudanden via e-post / SMS / annan snabbmeddelandeservice (SMS / email avsändarnamn: EPoints för spelerbjudanden och ClickFinans för låneerbjudanden).

4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EES

Vid internationella överföringar från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) då Europakommissionen har bedömt att det aktuella landet utanför EES har en tillräckligt hög datasäkerhet överförs dina personuppgifter på denna grund.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda ett personuppgiftsbiträde utanför EU/EES för att hjälpa oss med att driva vår verksamhet. Det sker dock i så fall endast om gällande regler om överföring av personuppgifter uppfylls.

 5. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla gällande lagar och regler eller en annan period av hänsyn till våra driftkrav, t.ex. för att kunna hantera kundrelationer och ge respons på rättsliga krav eller förfrågningar som rör lagstiftning. Exempelvis sparas de flesta av våra kunders uppgifter under den period som avtalet gäller och för övrigt så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalsrelationen i enlighet med gällande lagstiftning.

6. VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER OCH HUR KAN DU HÄVDA DEM?

I enlighet med gällande regler har du följande rättigheter:

 • Rätt att komma åt: Du kan få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och en kopia av sådana personuppgifter.
 • Rätt att korrigera: Om du anser att dina personuppgifter är oprecisa eller ofullständiga kan du kräva att personuppgifterna ändras i enlighet med detta.
 • Rätta att radera: Du kan kräva att dina personuppgifter raderas i den mån som lagen tillåter.
 • Rätt att begränsa: Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Rätt att invända mot: Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter med motivering i just din situation. Du har obegränsad rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om användningen syftar till direkt marknadsföring som omfattar profilering rörande direkt marknadsföring.
 • Rätt att ta tillbaka ditt samtycke: Om du har gett samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Observera! Det kan leda till att din kundrelation sägs upp med krav om fullgörande.
 • Rätt till dataportabilitet: Om lagen så tillåter har du rätt att få tillbaka de personuppgifter som du har ställt till förfogande för oss, eller om det är tekniskt möjligt, få dem överförda till tredjepart.

Om du vill hävda ovanstående rättigheter ber vi dig skicka ett e-brev till dataprotection@zecured.net. Bifoga en skanning/kopia av ditt ID-kort för identifiering.

I enlighet med gällande lagar och bestämmelser har du utöver rättigheterna ovan även rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

 

7. HUR KAN DU HÅLLA DIG UPPDATERAD OM ÄNDRINGAR I DEN HÄR POLICYN? 

Vi måste fortlöpande uppdatera den här policyn. Vi informerar dig om viktiga ändringar på vår webbplats eller via våra andra vanliga kommunikationskanaler.

8. HUR KAN JAG KONTAKTA ER?

Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter enligt denna policy vi dig kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: dataprotection@zecured.net, som tar hand om din förfrågan.