Medlemsvillkor

Följande villkor för medlemskap gäller för Ekstrapoints EP-program. Medlemmar i EP-programmet kan tjäna poäng på transationer/köp och aktiviteter som erbjuds av Ekstrapoint och Ekstrapoints partner. Poängen ger medlemmarna rätt att få utvalda priser och fördelar. Medlemsvillkoren gäller fr.o.m. 1 mars 2018.

1.MEDLEMSKAP

1.1 Alla myndiga, fysiska personer kan bli medlemmar i EP-programmet. Det är bara tillåtet att ha ett EP-medlemskapskonto per person, och det är endast personer över 18 år som kan bli medlemmar i programmet. EP-medlemskapet och rättigheterna som ingår i det är personliga och en fördel enbart för den namngivna medlemmen, såvida inget annat anges av EKSTRAPOINT.

1.2 EKSTRAPOINT måste informeras om ändringar eller extrauppgifter om användaren inte själv kan ändra eller uppdatera uppgifterna via Ekstrapoints onlinetjänst. Om uppgifter som rör namn eller registrering av födelsedatum ändras måste dokumentation som bekräftar uppgifterna bifogas, t.ex. med en kopia av giltigt pass. Så snart de nya uppgifterna har verifierats förstörs den bifogade dokumentationen.

1.3 Allmänna bokningsregler gäller för alla medlemmar oberoende av medlemskapsnivå. Servicefördelar som rör medlemskapsnivån gäller bara den namngivna medlemmen personligen såvida inget annat (skriftligen) angetts av EKSTRAPOINT.

1.4 EKSTRAPOINT förbehåller sig rätten att avsluta ett medlemskap om EKSTRAPOINT anser att medlemskapet har missbrukats. Det innebär att tidigare intjänade men oanvända poäng och utfärdade kuponger blir ogiltiga. Olämpligt och/eller respektlöst uppförande gentemot EKSTRAPOINT, EKSTRAPOINT:s partner och/eller dessas anställda kan utgöra missbruk av medlemskapet. Överträdelse av andra villkor och villkor på innevarande sida eller olagligt beteende eller utnyttjande av medlemskapet, och/eller handlingar som allmänt sett anses vara omoraliska eller oetiska kan också anses vara missbruk av medlemskapet hos EKSTRAPOINT.

1.5 Vid anmälan till EP-programmet (via webbplatsen eller på annat sätt) bekräftar medlemmen sitt godkännande av EP:s medlemskapsvillkor. När medlemskapet används godkänns aktuella gällande medlemskapsvillkor.

1.6 Personliga inloggningsuppgifter är varje medlems personliga ansvar. En översikt över rörelser eller uppgifter på medlemskapskontot är bara tillgänglig för dem som anger rätt personliga inloggningsuppgifter.

2.TJÄNA POÄNG

2.1 Man tjänar poäng på aktiviteter med EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINT:s partner på det sätt som överenskommits mellan EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINT:s partner. Poängen registreras bara om de har tjänats direkt på EKSTRAPOINT:s webbplats (www.ekstrapoint.comwww.ekstrapoint.dkwww.ekstrapoint.nowww.ekstrapoint.se,), eller om ESKTRAPOINT-medlemskontot har varit knutet till en av EKSTRAPOINT:s partners webbplats/webbplatser. EKSTRAPOINT:s partner omfattar bolag som EKSTRAPOINT då och då samarbetar med, och innefattar kasino- och bingoföretag och andra företag som erbjuder rabatt och fördelar åt EP-medlemmar, inklusive men inte begränsat till möjligheten att tjäna och/eller använda poäng på företagens produkter och tjänster. EKSTRAPOINT:s nuvarande partner anges på EP:s webbplats.

2.2 EKSTRAPOINT förbehåller sig rätten att avgöra ifall en medlem har tjänat in poäng eller inte för priser och aktiviteter som erbjuds av EKSTRAPOINT eller EKSTRAPOINT:s partner. Antalet poäng som tjänas in beror på det avtal för intjäning som tillämpades det datum då aktiviteten ägde rum, oberoende av när aktiviteten fullfördes. Antalet poäng som kan tjänas in beror på EKSTRAPOINT:s partner och dessas erbjudanden.

2.3 Oberoende av vem som har gjort insättningen eller utfört aktiviteterna är det endast den namngivna medlemmen som personligen kan tjäna poäng.

2.4 Insättningar och aktiviteter kan inte registreras retroaktivt såvida inget annat uttryckligen anges av EKSTRAPOINT. EKSTRAPOINT kan när som helst återta poäng för aktiviteter som av misstag har registrerats på en medlems EP-konto.

2.5 Poäng och fördelar är personliga och kan inte under några omständigheter säljas, överföras, kombineras, ärvas, återbetalas i kontanter eller användas för andra syften än internt i EP-programmet, såvida inget annat uttryckligen anges av EKSTRAPOINT. Poäng, fördelar och dokument kan beslagtas vid missbruk. Poäng kan inte växlas till kontanter.

2.6 Medlemmarna kan använda sina poäng och utnyttja erbjudanden/fördelar så snart de har tillräckligt många giltiga poäng på sitt EP-konto. Inga andra kvalifikationer behövs. Poängen gäller i fyra år efter att de tjänades in. Efter fyra år har EKSTRAPOINT rätt att bestämma om poängen ska sluta att gälla.

2.7 Medlemmen kan inte kombinera erbjudanden, såvida det inte anges specifikt i ett enskilt erbjudande.

2.8 Medlemmen tjänar inte in poäng till insättningar på EKSTRAPOINT:s partners sidor, där insättningar har återbetalats till medlemmen via återföring eller på annat sätt.

2.9 Om en medlem inte har tjänat några poäng på 24 månader har EKSTRAPOINT rätt att avsluta medlemskapet, förutsatt att medlemmen inte har några giltiga och användbara poäng på sitt konto.

3. ANVÄNDA POÄNG

3.1 Såvida inget annat uttryckligen anges av EKSTRAPOINT kan poäng och fördelar endast användas av medlemmen personligen eller hens närmaste familj.

3.2 Medlemmarna ska se till att deras personliga inloggningsuppgifter inte används på otillåtet sätt. EKSTRAPOINT ansvarar inte för följder som kan uppstå eller som uppstår på grund av olaglig användning av inloggningsuppgifter. Medlemmarna ansvarar själva för användning av poäng och fördelar, oavsett om det är medlemmen personligen eller en annan person som använder dem. Missbruk definieras i avsnitt 1.4.

3.3 Såvida inget annat uttryckligen/skriftligen anges av ESKTRAPOINT kan poäng inte användas i kombination med kontanter, rabatterbjudanden, kuponger och andra specialerbjudanden.

3.6 Poäng kan endast användas som betalning för produkter/tjänster som erbjuds av EKSTRAPOINT och i vissa fall av EKSTRAPOINT:s partner.

4. PERSONUPPGIFTER

4.1 Vid anmälan till EP-programmet (online eller på annat sätt) eller vid användning av medlemskapet samtycker medlemmen till att personuppgifter om medlemmen och medlemmens aktivitet på sidan samlas in och behandlas, samt att kommunikation med medlemmen sker i linje med vad som anges i detta avsnitt. EKSTRAPOINT samlar varken in eller behandlar känsliga personuppgifter inom ramen för EP-programmet.

4.2 EKSTRAPOINT ger medlemmen möjlighet att knyta EP-medlemskapskontot till medlemmens andra konton hos EKSTRAPOINT:s partner ifall det finns ett sådant konto. Medlemmen måste själv skicka in en förfrågan på EP:s webbplats om att ansluta dessa konton. I enlighet med det som anges i avsnitt 4 samlar EKSTRAPOINT in personuppgifter rörande medlemmarnas aktiviteter om konton kopplas ihop.

4.3 EKSTRAPOINT samlar in och behandlar följande personuppgifter om sina medlemmar och dessas aktivitet. Detta kallas ”personuppgifter” nedan:

  •  Personuppgifter som angetts vid ansökan om EP-medlemskap, och/eller vid uppdatering av personuppgifter på EP-medlemskapskontot.
  •  Uppgifter som samlats in av EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINT:s partner rörande köp. Här ingår tidpunkten för köpet samt belopp.
  •  Alla uppgifter rörande andra köp eller aktiviteter som ger medlemmen rätt att tjäna in eller använda poäng. Det omfattar vilka varor som har köpts, tidpunkten för köpet samt belopp.
  •  Demografiska uppgifter som samlats in av EKSTRAPOINT:s partner och andra externa källor, inklusive men inte begränsat till uppgifter om innehav av fast egendom, medlemmar i hushållet samt innehav av fordon.

4.4 EKSTRAPOINT kan även samla in personuppgifter som inhämtats av EKSTRAPOINT, och personuppgifter som inhämtats av EKSTRAPOINT:s partner samt externa källor.

4.5  Syftet med insamling och behandling av personuppgifter är:

(i) att kunna administrera EP-medlemskapet och intjänade och använda poäng

(ii) att kunna administrera beställningar och erbjudanden

(iii) att analysera köphistorik och hur medlemmarna använder webbplatsen

(iv) att utvärdera och förbättra EKSTRAPOINT:s och EKSTRAPOINT:s partners prestation gentemot medlemmarna

(v) att uppdatera medlemmarnas adress- och kontaktuppgifter och avsluta eller spärra medlemskapskonton för avlidna medlemmar

(vi) att själv eller i samarbete med EKSTRAPOINT:s partner samla ihop erbjudanden och aktiviteter

(vii) att erbjuda kunderna anpassad marknadsföring av EKSTRAPOINT:s och EKSTRAPOINT:s partners produkter och tjänster, via EKSTRAPOINT eller EKSTRAPOINT:s partner.

4.6 Alla personuppgifter angående medlemmen lagras av EKSTRAPOINT i ett år efter att medlemmens senast intjänade poäng går ut eller att medlemskapet avslutas, beroende på vilket av dessa händelser som inträffar först.

Personuppgifter angående spelköp och andra köp behandlas endast med grund i och enligt syftena som anges i avsnitt 4.5 (iii)-(vii) i ett år från det datum då uppgifterna först samlades in eller efterföljande uppdaterades.

4.7 Personuppgifter kan delas med EKSTRAPOINT:s partner för att samordna specialerbjudanden och aktiviteter. EKSTRAPOINT:s partner kan därefter sammanställa de personuppgifter som de mottagit av EKSTRAPOINT med sina egna uppgifter. Relevant EKSTRAPOINT-partner ansvarar för behandlingen och är juridisk person som ansvarar för hantering av personuppgifterna.

4.8 Personuppgifter som delas med EKSTRAPOINT-gruppen eller med EKSTRAPOINT:s partner kan överföras till länder som inte tillhör Europeiska unionen eller EES.

4.9 EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINT:s partner kan använda post, telefon (inklusive sms och mobiltelefon), e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att kommunicera med sina medlemmar. EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINT:s partner kan skicka säljfrämjande kommunikation till medlemmar rörande deras respektive produkter och tjänster via de kanaler för kommunikation som nämnts tidigare. Medlemmen kan när som helst avvisa att ta emot sådan reklam från EKSTRAPOINT och EKSTRAPOINT:s partner genom att använda länkarna i relevant digital kommunikation eller genom att kontakta EKSTRAPOINT.

4.10 Reward Group AS (EKSTRAPOINT) är registeransvarig och juridisk ansvarshavande för personuppgifter i linje med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Medlemmen, eller dess förmyndare, har rätt att ta emot information om den aktuella medlemmens personuppgifter som EKSTRAPOINT har behandlat. Denna rätt kan hävdas genom att kontakta EKSTRAPOINT. Medlemmen har också rätt att be EKSTRAPOINT om att rätta felaktiga uppgifter eller radera uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Medlemmen kan genom att kontakta EKSTRAPOINT be om att dess personuppgifter inte används i direkt marknadsföringssyfte.

5. ALLMÄNT

5.1 EKSTRAPOINT ansvarar inte, bortsett från ansvar enligt gällande lagstiftning, och är inte skadeståndsskyldig för kostnader som åsamkas av eller för skada som tillfogas medlemmen, såvida annat inte uttryckligen anges i dessa medlemsvillkor. Vidare ansvarar EKSTRAPOINT inte för kostnader eller skador som åsamkas eller tillfogas av andra personer än medlemmen. All tjänster och fördelar i EP-programmet och/eller som medlemmen har betalat för med poäng omfattas av medlemsvillkoren enligt vad som anges här för sådana tjänster och fördelar.

5.2 Då och då får EP-medlemmar specialerbjudanden. Dessa erbjudanden kan vara tillgängliga under en begränsad tid och i ett begränsat antal, för särskilda marknader och för särskilda medlemsgrupper. Det kan vara nödvändigt att registrera sig för att kunna ta del av dessa erbjudanden.

5.3 EKSTRAPOINT förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa medlemsvillkor. EP-programmets innehåll, tjänstefördelarna, regler angående poäng och totalsummor liksom alla andra uppgifter som visas på EP:s webbplats gäller tills vidare. EKSTRAPOINT informerar om ändringar på EP:s webbplats så snart som möjlig. Det innefattar regler om intjäning och användning av poäng, konsekvenserna för nya intjänade poäng, poäng som redan har tjänats in samt aktiviteter. Denna information kommuniceras via minst en av EP:s kommunikationskanaler, men framför allt via webbplatsen. Nya regler, diagram, nivåer och liknande gäller utan undantag fr.o.m. det datum som anges här (SKA SPECIFICERAS). Medlemmarna ansvarar själva för att hålla sig informerade om aktuella gällande regler. EKSTRAPOINT informerar om ändringar om medlemmen frågar om det.

5.4 Medlemmen kan när som helt be om att medlemskapet ska avslutas.

5.5 EKSTRAPOINT har rätt att avsluta eller ersätta EP-programmet med en månads varsel. Om EP-programmet avslutas på grund av lagstiftning, domstolsbeslut, på grund av ett myndighetsbeslut eller liknande, kan EP-programmet avslutas med ögonblicklig verkan och utan varsel, och intjänade poäng upphör omedelbart att gälla utan kompensation av något slag.

5.6 Om en av EKSTRAPOINT:s partner går konkurs eller på annat sätt inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot EKSTRAPOINT eller EP-medlemmar, avgör EKSTRAPOINT om, och i så fall hur, poäng för reserverade men ännu inte utnyttjade resor ska återföras till medlemmens EP-konto. Retroaktiva anspråk kan inte yrkas.

6.TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

6.1 I den mån gällande lagstiftning tillåter omfattas dessa medlemsvillkor av dansk lag. EKSTRAPOINT och medlemmen utser då, i den mån gällande lagstiftning så tillåter, tingsrätten i Köpenhamn som domstol vid en eventuell tvist som kan uppstå utifrån dessa medlemsvillkor.

6.2 Om en eller flera av avsnitten i dessa medlemsvillkor förklaras och anses vara ogiltiga och icke tillämpliga av behörig myndighet eller domstol, ska detta eller dessa avsnitt anses vara ogiltigt/ogiltiga, men detta ska inte påverka övriga avsnitt, som fortsatt ska vara giltiga och tillämpliga.

i6.3 Dessa medlemsvillkor ersätter alla tidigare versioner av dem.